Werkwijze

Werkwijze loopbaanbegeleiding
In het kennismakingsgesprek/intakegesprek dat vrijblijvend en kosteloos is, wordt de loopbaanvraag en de persoonlijke situatie nader verkend en worden de wederzijdse verwachtingen afgestemd. Ook checken we of er sprake is van wederzijds vertrouwen om met elkaar het traject aan te willen gaan.

Vervolgens wordt er een offerte opgesteld waarin de vraagstelling, doelstelling, plan van aanpak, aantal sessies en kosten zijn opgenomen. Het aantal sessies is afhankelijk van de loopbaanvraag. Een sessie duurt ongeveer 1,5 uur. De gesprekken vinden om de 2 à 3 weken plaats.
Na ondertekening van de offerte (geldt als opdrachtbevestiging) en het betalen van de kosten kan gestart worden met het loopbaantraject.

In een loopbaantraject wordt door middel van gesprekken en huiswerkopdrachten gewerkt aan het vergroten van het zelfinzicht (wie ben ik en wat kan ik?) en het in kaart brengen van de wensen (wat wil ik?). Daarnaast is de wijze waarop je een en ander kunt realiseren, uitgaande van wat je wilt en kunt, onderwerp van gesprek.

De resultaten van de huiswerkopdrachten worden gebruikt als input voor de gesprekken. Ook kunnen eventueel tests (bijvoorbeeld persoonlijkheidsvragenlijst, carrièrewaarden, interessetest) ingezet worden en kan er gewerkt worden met spellen (kwaliteitenspel, competentiespel, inspiratiespel, kernkwadrantenspel etc. ).

Het loopbaantraject wordt afgesloten met een persoonlijk actieplan en een rapportage. In het actieplan benoem je de stappen die je gaat zetten richting de doelen die je jezelf hebt gesteld.
Indien gewenst kan het loopbaantraject nog vervolgd worden met een sollicitatietraining.